Pomoc społeczna jest instytucją wspierania osób ubogich i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) funkcjonuje jako jednostka organizacyjna gminy miejskiej Garwolin. Posiada status jednostki budżetowej. Realizuje zadania administracji rządowej i samorządowej z zakresu polityki społecznej. Środki na realizację i obsługę zadań zleconych zapewnia budżet państwa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje:

 1. Pomoc społeczną
 2. Świadczenia rodzinne
 3. Fundusz alimentacyjny
 4. Przeciwdziałanie przemocy – Procedura NK

Zadania własne gminy realizowane przez MOPS

 1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 5. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 6. Praca socjalna;
 7. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 8. Dożywianie dzieci;
 9. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 10. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 11. Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie;
 12. Współpraca i współdziałanie z prowadzącymi działalność społeczną organizacjami społecznymi, organizacjami pożytku publicznego, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zadania zlecone gminy realizowane przez MOPS

 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 3. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;