Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie pdf

STATUT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie zwany dalej ,,Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Miasta Garwolin utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na podstawie Zarządzenia Nr IX – 90 Naczelnika Miasta Garwolina z dnia 22 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie.

§2

Ośrodek  działa  na  podstawie  niniejszego  statutu  oraz  obowiązujących  przepisów  prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 poz. 994),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2077),
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2018, poz. 1508),
 4. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1952),
 5. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. 2018 poz. 554),
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1510),
 7. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1260) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
 8. ustawą z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. 2018 poz. 1878),
 9. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1390),
 10. ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. 2018 poz. 998),
 11. innych aktów wynikających z przepisów prawa.
§3
 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Garwolin.
 2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Miasta Garwolin.
 3. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka w ramach zadań własnych sprawuje Burmistrz Miasta Garwolin, a w zakresie zadań zleconych Wojewoda Mazowiecki
Rozdział II
Cele i zadania
§4
 1. Celem zadań pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 2. Świadczenia pomocy społecznej są udzielane osobom i rodzinom na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
 3. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej w szczególności poprzez:
  a) tworzenie warunków organizacyjnych sprawnego funkcjonowania pomocy społecznej,
  b) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej,
  c) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
  d) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
  e)pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
  f) realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
  g) wspieranie inicjatyw oraz aktywności i przedsiębiorczości obywatelskiej w zakresie pomocy społecznej i samopomocy,
  h) realizację projektów społecznych finansowanych z różnych źródeł w tym projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  i) podejmowanie innej działalności wynikającej z potrzeb środowiska lokalnego w szczególności polegającejna przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym,
  j) koordynowanie opracowywania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  k) podejmowanie interwencji kryzysowej rozumianej jako zespół działań skierowanych na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji,
  l) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
§5
 1. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone przepisami prawa oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami.
 2. Ośrodek realizuje także inne zadania przekazane do realizacji na mocy odrębnych aktów prawnych.
 3. Ośrodek, wykonując zadania własne w zakresie pomocy społecznej współdziała z Burmistrzem Miasta oraz Radą Miasta Garwolin.
 4. Ośrodek, wykonując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kieruje się ustaleniami  przekazanymi przez Wojewodę Mazowieckiego.
§6
 1. Ośrodek jest jednostką wykonującą zadania również w zakresie:
  a) prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych,
  b) prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  c) prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
 2. Przedmiotem działalności mogą być również inne zadania wynikające z przepisów prawa oraz z uchwał Rady Miasta Garwolin i zarządzeń Burmistrza Miasta Garwolin.
 3. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miasta Garwolin coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
§7
 1. Realizując zadania ustawowe Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami i stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi oraz Urzędem Miasta.
 2. Ośrodek przy realizacji zadań współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami działającymi w zakresie pomocy społecznej, poza terenem miasta.
Rozdział III
Gospodarka finansowa
§8
 1. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
 3. Działalność Ośrodka  finansowana jest:
  a) ze środków budżetu Państwa,
  b) ze środków budżetu Miasta Garwolin.
 4. Ośrodek w celu realizacji zadań ustawowych posiada wyodrębnione rachunki bankowe.
Rozdział IV
Zarządzanie i organizacja
§9
 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta.
 2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Miasta.
 3. Podczas nieobecności Kierownika Ośrodka jego obowiązki pełni pracownik do tego upoważniony.
 4. Kierownik odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
§10
 1. Do zadań Kierownika należy w szczególności:
  a) racjonalne gospodarowanie funduszami w ramach wydzielonych środków w budżecie,
  b) gospodarowanie składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Ośrodka i należytego jego wykorzystania,
  c) przekazywanie Burmistrzowi Miasta informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Ośrodka,
  d) coroczne opracowanie i przedkładanie Radzie Miasta Garwolin sprawozdania z działalności Ośrodka.
 2. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań z pomocy społecznej na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta. Upoważnienie takie może być również udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka.
 3. Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie realizowania zadań określonych odrębnymi aktami prawnymi na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta. Upoważnienie takie może być również udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka.
 4. W celu realizacji zadań kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe i inne nie wymienione akty oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.
§11
 1. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.
 2. Ośrodek wykonuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy.
 3. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Ośrodka określają indywidualne zakresy czynności.
 4. Szczegółową organizację i zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników zatrudnionych w Ośrodku określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka.
 5. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy oraz regulamin wynagradzania, nadany w drodze zarządzenia kierownika Ośrodka.
 6. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§12
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 2. Statut Ośrodka uchwala Rada Miasta Garwolin.
 3. Zmiany niniejszego statutu dokonywane są wyłącznie na wniosek kierownika Ośrodka po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta w drodze uchwały Rady Miasta Garwolin.