Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie pdf

Regulamin organizacyjny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie zwany dalej Regulaminem określa:
 1. zadania realizowane przez Ośrodek,
 2. zasady kierowania jednostką,
 3. organizację wewnętrzną,
 4. zadania samodzielnych stanowisk,
 5. zasady funkcjonowania Ośrodka,
 6. zasady podpisywania pism i dokumentów,
 7. zasady udzielania upoważnień i pełnomocnictw.
§2
 1. Ośrodek jest budżetową jednostką organizacyjną gminy utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
 2. Ośrodek realizuje zadania własne gminy, w tym zadania o charakterze obowiązkowym zgodnie z ustaleniami Rady Miasta, zadania zlecone gminie przez administrację rządową zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa oraz inne zadania określone w Statucie Ośrodka i aktach prawa miejscowego.
 3. Zadania określone w ust. 1 i 2 realizują pracownicy ośrodka w ramach czynności przypisanych im zakresów czynności.
 4. Obszarem działania Ośrodka jest miasto Garwolin.
§3
 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest świadczenie wszechstronnej pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki i uprawnienia.
 2. Celem działalności Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców miasta i osób przebywających na jego terenie, umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek winien przeciwdziałać powstawaniu i rozwijaniu się procesów marginalizacji społecznej oraz w miarę możliwości doprowadzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
§4

Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Rozdział II
Zasady kierowania Ośrodkiem
§5
 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik.
 2. Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz.
 3. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
 4. Kierownik kieruje Ośrodkiem poprzez wydawanie zarządzeń, instrukcji, pism okólnych, regulaminów poleceń służbowych, decyzji oraz innych o podobnym charakterze.
§6
 1. Kierownik posiada uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania świadczeń z pomocy społecznej.
 2. Kierownik składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w tym zakresie.
§7

Do zadań i kompetencji Kierownika należy w szczególności:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania pracy Ośrodka,
 2. organizacja pracy Ośrodka, ustalenie podziału obowiązków między pracowników, koordynowanie i nadzorowanie ich pracy,
 3. dbałość o dobór kadry i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 4. kierowanie bieżącymi sprawami Ośrodka,
 5. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków pracowniczych,
 6. reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
 7. zarządzanie mieniem wydzielonym i przekazanym przez Gminę,
 8. składanie w ramach zwykłego zarządu oświadczeń woli oraz dokonywanie czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka mających na celu realizację zapisów ustawowych i zadań statutowych wobec wszystkich organów, instytucji, przedsiębiorstw, banków organizacji pozarządowych, osób prawnych i fizycznych,
 9. dysponowanie i nadzorowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym,
 10. udzielanie upoważnień do zastępstw w zakresie wykonywania wybranych czynności służbowych,
 11. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących działalności Ośrodka,
 12. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zapisów Statutu Ośrodka, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy i innych aktów obowiązujących w Ośrodku,
 13. rozeznawanie i sporządzanie bilansu potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie pomocy społecznej,
 14. informowanie Burmistrza o zagrożeniach problemami społecznymi występującymi w Gminie,
 15. opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w Gminie,
 16. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej (dot. zadań własnych, zleconych i świadczeń rodzinnych) zgodnie z upoważnieniem Burmistrza,
 17. przyjmowanie klientów Ośrodka w sprawach skarg i wniosków,
 18. rozpatrywanie odwołań od kar porządkowych,
Rozdział III
Organizacja wewnętrzna Ośrodka
§8
 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące samodzielne stanowiska:
  a) Główny Księgowy;
  b) Stanowiska d/s pomocy środowiskowej – pracownicy socjalni;
  c) Stanowiska d/s świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;
  d) Stanowisko d/s obsługi systemu informatycznego i obsługi klienta;
  e) Stanowiska opiekunki domowej;
  f) Stanowisko d/s kadr i kasjer;
 2. Samodzielne stanowiska pracy mogą być tworzone i reorganizowane w zależności od potrzeb Ośrodka, w celu realizacji nałożonych prawem zadań.
Rozdział IV
Zadania i kompetencje samodzielnych stanowisk
§9

Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy:

 1. Sporządzanie planów finansowych Ośrodka.
 2. Prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Prowadzenie operacji związanych z wykonywaniem budżetu MOPS zgodnie z zasadami rachunkowości i finansów publicznych.
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z ZUS w zakresie pracowników Ośrodka (ubezpieczenia społeczne i zdrowotne).
 5. Prowadzenie spraw z zakresu rozliczeń podatkowych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników.
 7. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i przeprowadzanie spisów z natury środków trwałych i nietrwałych Ośrodka.
 8. Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w formie elektronicznej.
 9. Opracowywanie harmonogramu wydatków i dochodów budżetowych oraz ich aktualizacja.
 10. Przestrzeganie w procesie przetwarzania danych osobowych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
§10
W zakresie pomocy środowiskowej – pracowników socjalnych znajdują się:
 1. praca socjalna,
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 4. opracowywanie planów zaspokajania indywidualnych potrzeb podopiecznych,
 5. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 7. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową,
 10. realizacja programów rządowych,
 11. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
§11
Stanowisko samodzielny referent d/s świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych obejmuje następujący zakres zadań:
 1. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach.
 2. Przyjmowanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do przyznania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
 3. Przygotowywanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
 4. Przygotowywanie listy wypłat, przelewów na konto oraz ścisła współpraca w realizacji wypłat z księgowością.
 5. Prowadzenie teczek decyzyjnych klientów i rejestrów dotyczących dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
 6. Sporządzanie analiz, zapotrzebowań i sprawozdawczości zgodnie z ustawowymi terminami oraz przekazywanie jej jednostce nadrzędnej również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego.
 7. Wydawanie zaświadczeń klientom Ośrodka z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
 8. Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia.
§12
Samodzielne stanowisko ds. obsługi sieci komputerowej i obsługi klienta obejmuje – nadzór nad sprawnym działaniem sieci komputerowej oraz urządzeń sieciowych, bezpieczeństwem informacji a w szczególności:
 1. Wykonywanie zadań administratora systemów informatycznych do obsługi klientów Ośrodka z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.
 2. Organizacja i zapewnienie ciągłości pracy sieci komputerowej oraz urządzeń sieciowych.
 3. Nadzór prawidłowości działania, stanu technicznego eksploatacji oraz należytej konserwacji urządzeń komputerowych i oprogramowania.
 4. Archiwizacja i zabezpieczenie danych.
 5. Współpraca z firmą świadczącą usługi w zakresie obsługi systemów informatycznych POMOST , ŚWIADCZENIA RODZINNE i ALIMENTACYJNE.
 6. Określanie potrzeb w zakresie utrzymania i rozbudowy sieci komputerowej, czynności związane z zakupem sprzętu, części i oprogramowania.
 7. Udział w określaniu polityki bezpieczeństwa informacji.
 8. Nadzór nad tworzeniem i składowaniem kopii bezpieczeństwa systemów baz danych.
 9. Identyfikowanie, analizowanie zagrożeń i ryzyka którym poddane są dane osobowe – monitorowanie systemu bezpieczeństwa.
 10. Zgłaszanie zagrożeń i nieprawidłowości w zakresie przetwarzania, zabezpieczenia zbiorów Kierownikowi Ośrodka.
 11. Prowadzenie ewidencji klientów Ośrodka.
 12. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej.
 13. Ewidencjonowanie świadczeń.
 14. Przygotowywanie list wypłat i druków przelewów świadczeń z pomocy społecznej.
 15. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi dla klientów Ośrodka korzystających ze świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych.
 16. Przygotowywanie danych do sprawozdań statystycznych Ośrodka.
 17. Sporządzanie sprawozdań w formie elektronicznej.
 18. Wydawanie zaświadczeń klientom Ośrodka w zakresie świadczeń z pomocy społecznej.
 19. Dbałość o ochronę danych osobowych.
§13

Stanowiska opiekunek domowych:

 1. Świadczenie usług w miejscu zamieszkania podopiecznego.
 2. Zakres usług i ilość świadczonych godzin zgodnie z wydaną decyzją.
 3. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych wynikających z stanu zdrowia podopiecznego
  a) pomoc w utrzymaniu higieny osobistej
 4. Wykonywanie czynności gospodarczych
  a) zakupienie żywności
  b) przyrządzanie i podanie posiłku lub nakarmienie w zależności od stanu zdrowia
  c) utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia podopiecznego
  d) dbanie o czystość bielizny podopiecznego (odnoszenie i przynoszenie z pralni)
 5. Wykonywanie czynności opiekuńczych
  a) zamawianie wizyt lekarskich i realizacja recept
  b) załatwianie innych spraw na życzenie podopiecznego (np. opłacenie świadczeń za czynsz, energię, itp.)
 6. Wykonywanie czynności wspomagających podopiecznego
  a) nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem podopiecznego
 7. Wykonywanie innych spraw zleconych przez Kierownika Ośrodka.
§14

Do zakresu spraw kadrowych i kasjera należy:

 1. Bieżąca znajomość przepisów kodeksu pracy.
 2. Prowadzenie spraw związanych z zawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.
 3. Przechowywanie akt osobowych.
 4. Prowadzenie spraw dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Kontrola nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie.
 6. Prowadzenie spraw urlopowych oraz związanych z czasową niezdolnością do pracy.
 7. Przygotowywanie wniosków emerytalno – rentowych.
 8. Wydawanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
 9. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem zawodowym i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników.
 10. Dokonywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń za pracę, umów cywilno prawnych, podatków, składek i innych potrąceń pracowniczych oraz z tytułu świadczeń z pomocy społecznej.
 11. Przyjmowanie wpłat i innych należności oraz dokonywanie wypłat w tym: wypłat świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.
 12. Pobieranie z banku i odprowadzanie do banku gotówki.
 13. Ewidencja druków ścisłego zarachowania; przeprowadzanie inwentaryzacji.
 14. Prowadzenie archiwum Ośrodka.
 15. Prowadzenie księgi kancelaryjnej, przyjmowanie i obieg korespondencji.
 16. Prowadzenie spraw związanych z ZFŚS,
 17. Dbałośćo zachowanie tajemnicy służbowej i realizacji przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Rozdział V
Zasady funkcjonowania Ośrodka
§15
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie funkcjonuje we wszystkie dni robocze miesiąca w godzinach 8.00 – 16.00.
 2. Kierownik przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach 12.00 – 14.00, a w przypadkach pilnych, bezzwłocznie.
 3. Pracownicy socjalni przyjmują codziennie w godzinach 8.00 – 10.00 i 15.00 – 16.00, pozostały czas pracują w środowisku.
§16
 1. Szczegółowe procedury związane z organizacją funkcjonowania Ośrodka określa Kierownik Ośrodka (Regulamin Organizacyjny, Pracy, premiowania, nagradzania itp.).
 2. Pracownicy przygotowują i załatwiają sprawy oraz ponoszą odpowiedzialność za:
  a) znajomość i przestrzeganie przepisów prawa,
  b) przestrzeganie terminów załatwianych spraw,
  c) przestrzeganie etyki zawodowej,
  d) właściwą obsługę klientów,
  e) prawidłowe prowadzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów,
  f) dochowywanie tajemnicy służbowej,
  g) ochrona danych osobowych.
 3. Zasady i tryb postępowania przy załatwianiu spraw w Ośrodku reguluje kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy szczególne dotyczące załatwiania określonych spraw.
§17
 1. Czynności kancelaryjne, obsługę korespondencji i zasady podpisywania pism wydanych określa instrukcja kancelaryjna.
 2. Zarządzenia wewnętrzne, instrukcje, pisma okólne i informacje podawane są do wiadomości pracowników zgodnie z przyjętymi zasadami obiegu korespondencji.
§18
W celu właściwego przekazania klientom informacji o zasadach pracy Ośrodka w jego siedzibie wywiesza się:
 1. tablice ogłoszeń zawierające informacje dotyczące czasu pracy Ośrodka, terminach przyjęć interesantów, terminach przyjęć w sprawach skarg i wniosków, ogłoszeń przetargów publicznych oraz innych ważnych dla klientów informacji,
 2. tabliczki informacyjne wyszczególniające nazwisko i stanowisko służbowe pracownika oraz podział rejonów opiekuńczych.
Rozdział VI
Zasady podpisywania pism i dokumentów
§19

Do podpisu Kierownika zastrzega się w szczególności:

 1. pisma i dokumenty:
  a) kierowane do centralnych i wojewódzkich organów administracji, urzędów miast i gmin,
  b) kierowane do jednostek samorządu terytorialnego,
  c) kierowane do organów kontrolnych,
  d) kierowane do organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i służb porządkowych,
  e) kierowanie do innych, nie ujętych wyżej, instytucji i organizacji,
  f) odpowiedzi na zapytania instytucji i osób fizycznych,
  g) związane z wykonywaniem funkcji Kierownika Ośrodka,
  h) dokumenty finansowe,
  i) plany i sprawozdania z wykonywania wydatków dochodów i dotyczące działalności Ośrodka,
  j) wszystkie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Kierownika,
  k) decyzje administracyjne postanowienia i zaświadczenia w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej.
§20

Do Głównego Księgowego należy:

 1. aprobata dokumentów finansowych, planów i sprawozdań z wykonania wydatków i dochodów finansowych,
 2. podpisywanie pism i dokumentów w ramach upoważnień udzielonych przez Kierownika.
§21
 1. Pracownicy opracowujący i aprobujący pisma parafują je sami podpisem a jeśli dokument tego wymaga, stanowisko służbowe pod tekstem, z lewej strony pisma.
 2. Pracownicy socjalni podpisują wnioski o udzielenie pomocy, porozumienia zawierane w sprawach indywidualnych w zakresie postępowania administracyjnego o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, notatki służbowe oraz wywiady środowiskowe.
Rozdział VII
Zasady udzielania pełnomocnictw i upoważnień
§22
Upoważnień i pełnomocnictw udziela Kierownik Ośrodka na wniosek pracownika bądź z własnej inicjatywy, w celu załatwienia określonych spraw służbowych.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§23
 1. Wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Ośrodka zawierają zakresy czynności tych pracowników.
 2. W ramach stanowisk pracy obowiązuje zasada pełnienia zastępstw w przypadku nieobecności pracownika w pracy.
 3. Po zmianach personalnych obowiązuje protokolarne przekazywanie dokumentacji wynikającej z zakresów czynności.
 4. Sprawy porządkowe i dyscyplinarne pracowników regulują postanowienia Regulaminu Pracy.
§24
Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, Statucie Ośrodka oraz odrębnych przepisach prawa wyznaczających granice działalności, funkcjonowanie Ośrodka oraz wykonywanie zadań, określa Kierownik w drodze zarządzeń.
§25
Zmiana regulaminu wymaga trybu przewidzianego dla jego nadania.