W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Powiatowej Policji, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 5, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej oraz przedstawiciele stowarzyszeń „Pomocna Dłoń”, „Trzeźwymi Bądźcie” i Pomocy Dzieciom.

Cele Zespołu

 1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów.
 2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
 3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 4. Inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu Interdyscyplinarnego w danym obszarze.
 5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Zadania Zespołu

 1. Ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska, znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych pismami prawa.
 2. Udzielanie pomocy, w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego, osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.
 3. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymywanie.
 4. Udzielenie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie.
 5. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”.
 6. Działania skierowane do całego środowiska, którego problem dotyczy.