W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 • Kazimiera Buszta – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom,
 • Izabella Kliczek – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Justyna Trzpil – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Garwolinie,
 • Katarzyna Baran – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Garwolinie,
 • Alicja Paśnik – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Garwolinie,
 • Anna Zięba – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocna Dłoń,
 • Andrzej Gurzkowski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie,
 • Elżbieta Frąckiewicz – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie,
 • Teresa Krupińska – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Garwolinie,
 • Grażyna Saganek – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie,
 • przewodnicząca Marlena Paziewska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie,
 • Sylwia Pacholec – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie,
 • Sylwia Nozdryn-Płotnicka – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie.

Cele Zespołu

 1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów.
 2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu.
 3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 4. Inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz wspierających prace Zespołu Interdyscyplinarnego w danym obszarze.
 5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Zadania Zespołu

 1. Ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych lub środowiska, znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie ich funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych pismami prawa.
 2. Udzielanie pomocy, w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego, osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.
 3. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymywanie.
 4. Udzielenie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy w rodzinie.
 5. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”.
 6. Działania skierowane do całego środowiska, którego problem dotyczy.

Klauzula

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Garwolinie – procedura „Niebieskie Karty”

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy o klauzulach informacyjnych przetwarzania danych osobowych, które będą obowiązywały w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Garwolinie.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie, Staszica 15, 08-400 Garwolin reprezentowany przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie. Administrator – Kierownik wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan / Pani skontaktować poprzez email: iod@garwolin.pl lub pisemnie na adres administratora
 2. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie miasta Garwolin – procedura „Niebieskie Karty”
 3. podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 b RODO w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 9c) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245 z późn. zm.)
 4. odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, m.in. bank, obsługa prawna, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania
 5. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać Pana / Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w tym również do takich w stosunku, do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony
 6. podane przez Pana / Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt b) i c), a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 7. w przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 8. przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zadań ustawowych
 10. w trakcie przetwarzania Pana / Pani danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.