Podejmowanie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:

 • jednostek pomocy społecznej,
 • komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,

w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Procedura nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą!

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Czynności podjęte w ramach procedury dokumentowane są przy pomocy następujących formularzy:

 • Formularz „Niebieska Karta – A”: wypełnienie go wszczyna procedurę; formularz wypełnia jeden z przedstawicieli w.w. podmiotów
 • Formularz „Niebieska Karta – B”: jest przekazywany ofiarom przemocy w rodzinie; zawiera pouczenie oraz informacje nt. czym jest przemoc, jak zmienić swoją sytuację, gdzie szukać pomocy (wykaz placówek udzielających wsparcia)

 • Formularz „Niebieska Karta – C”: wypełnia się go jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie

 • Formularz „Niebieska Karta – D”: wypełniany jest w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Procedurę oraz wzory formularzy określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245 z dnia 3 października 2011 r.).

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Garwolinie – procedura „Niebieskie Karty”

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy o klauzulach informacyjnych przetwarzania danych osobowych, które będą obowiązywały w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Garwolinie.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie, Staszica 15, 08-400 Garwolin reprezentowany przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie. Administrator – Kierownik wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan / Pani skontaktować poprzez email: iod@garwolin.pl lub pisemnie na adres administratora
 2. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem w związku
  z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie miasta Garwolin – procedura „Niebieskie Karty”
 3. podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 b RODO w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 9c) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245 z późn. zm.)
 4. odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, m.in. bank, obsługa prawna, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania
 5. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać Pana / Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w tym również do takich w stosunku, do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony
 6. podane przez Pana / Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt b) i c), a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 7. w przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 8. przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 9. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zadań ustawowych
 10. w trakcie przetwarzania Pana / Pani danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.