PLAKAT 2024 Opieka wytchnieniowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie przystąpił do realizacji resortowego Programu  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego państwowego funduszu celowego.

Program „Opieka wytchnieniowa- edycja 2024” skierowany jest do osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Garwolin, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi wytchnieniowej będą mieli członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, będącą całkowicie niesamodzielną, która stale przebywa w domu, wymagającą wysokiego poziomu wsparcia bądź posiadającą niepełnosprawność sprzężoną.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Zgodnie z umową Wojewoda przekaże Miastu Garwolin środki w kwocie 16 432,00 zł, co stanowi 100% kosztów realizacji zadania „Opieka wytchnieniowa” w 2024 roku i obsługi programu. Miasto Garwolin programem objęło 3 osoby niepełnosprawne.