Świadczenia rodzinne:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe),
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenie rodzicielskie.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

W przypadku, gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie jest niższa niż 20,00zł, świadczenia te nie przysługują.

Zasiłek rodzinny:

 • Wysokość zasiłku:
  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 • Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego – przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.
 • Zasiłek przysługuje:
  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
  • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:
 • Wysokość dodatku: 1000 zł (jednorazowo)
 • Dodatek przysługuje:
  • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
 • Wysokość dodatku: 400 zł miesięcznie
 • Dodatek przysługuje:
  • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).
 • W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
 • Wysokość dodatku: 193 zł miesięcznie (nie więcej niż 386zł na wszystkie dzieci).
 • W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.
 • Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
  • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:
 • Wysokość dodatku: 95 zł miesięcznie
 • Dodatek przysługuje:
  • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sadu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka;
  •  na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
 • Wysokość dodatku:
  • 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 • Dodatek przysługuje:
  • matce lub ojcu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
   • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
   • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 • Wysokość dodatku:
  • 113 zł miesięcznie na dziecko – w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły;
  • 69 zł miesięcznie na dziecko -w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
 • Dodatek przysługuje:
  • matce lub ojcu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
 • Wysokość dodatku: 100 zł (raz w roku szkolnym)
 • Dodatek przysługuje:
  • matce lub ojcu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe):

 • Wysokość zapomogi: 1000 zł netto na jedno dziecko;
 • Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 1922,00 zł netto;
 • Zapomoga przysługuje:
  • matce lub ojcu dziecka;
  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
  • jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Zasiłek pielęgnacyjny:

 • Wysokość zasiłku: 153,00 zł miesięcznie;
 • Zasiłek przysługuje:
  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Świadczenie pielęgnacyjne:

 • Wysokość świadczenia:
  • 1200 zł miesięcznie – od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. ,
  • 1300 zł miesięcznie (równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia netto) – od 1 stycznia 2016 r. .
 • Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:
  • matce albo ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
  • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy:

 • Wysokość zasiłku: 520,00 zł miesięcznie;
 • Zasiłek przysługuje:
  • osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny,
  • małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Świadczenie rodzicielskie:

 1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
  1. matce albo ojcu dziecka,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, osobie, która przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.
 2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
  1. skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
  2. śmierci matki dziecka;
  3. porzucenia dziecka przez matkę.
 3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres: 52 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka), 65 tygodni ( w przypadku dwojga dzieci), 67 tygodni (w przypadku trojga dzieci), 69 tygodni (w przypadku czworga dzieci), 71 tygodni (w przypadku pięciorga i więcej dzieci).
 4. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
  1. porodu,
  2. objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.
 5. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.
 6. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu , lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 7. Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
 8. Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
  1. w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
  2. jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.
 9. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
  1. co najmniej jeden z rodziców dziecka lub inna osoba, o której mowa w ust. 1, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
  2. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
  3. jeden z rodziców dziecka lub inna osoba, o której mowa w ust. 1, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
  4. w związku z wychowaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  5. osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.