Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, tel. +48 256 843 441, fax. +48 256 843 441 | Godziny otwarcia 8.00-16.00 (poniedziałek - piątek)|mops@garwolin.pl

Aktualności

308, 2017

„Rodzina 500 plus” – aktualizacja wniosków

Zaktualizowane wnioski do programu „Rodzina 500 plus” można już pobrać na naszej stronie (w działach Pliki do pobrania / 500 plus) lub odebrać osobiście w siedzibie MOPS-u .

1703, 2016

Aktualizacja wniosków „500+”

Wszystkie wnioski do programu „500+” zostały zaktualizowane do wersji, posiadających możliwość uzupełniania z poziomu komputera – nie jest już konieczne wypełnianie ich ręcznie. Pliki można znaleźć w działach Pliki do pobrania oraz 500 plus .

Plików nie można uzupełniać z poziomu przeglądarki. Należy otworzyć je w oddzielnym programie do przeglądania plików PDF (rysunek poniżej) jak np. darmowy Acrobat Reader.

1403, 2016

„Rodzina 500 plus” – wnioski

Wnioski do programu „Rodzina 500 plus” można już pobrać na naszej stronie (w działach Pliki do pobrania / 500 plus) lub odebrać osobiście w siedzibie MOPS-u .

2602, 2016

„Rodzina 500 plus” już w kwietniu

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

rodzina 500+

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

902, 2016

Grupowe formy terapii

Uprzejmie informujemy, iż w Poradni Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Garwolinie, w ramach realizacji programu psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, organizowane są grupowe formy terapii.

Spotkania grupowe odbywają się w poniedziałki – o godz. 18.00 w siedzibie Poradni przy ul. Staszica 18. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z kierownikiem Poradni, tel. 25/682 30 23 wew. 153 .

2901, 2016

Aktualizacja – „Pliki do pobrania”

W dziale Pliki do pobrania zaktualizowane zostały dokumenty ze Świadczeń Rodzinnych oraz dodano wnioski oraz oświadczenia do Funduszu Alimentacyjnego.

801, 2016

Nowe świadczenie rodzicielskie

Od 2016 roku obowiązywać będzie nowe świadczenie rodzicielskie, polegające na wypłacie kwoty 1000,00 zł netto każdego miesiąca (niezależnie od dochodu rodziców) przez pierwszy rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka lub osobie, która przysposobiła dziecko, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Okres wypłacania świadczenia może ulec wydłużeniu nawet do 71 tygodni (przy piątce i większej ilości dzieci).

Świadczenie rodzicielskie ma przysługiwać osobom bezrobotnym (zarejestrowanym jako bezrobotne), studentom, rolnikom (ubezpieczonym w KRUS) oraz pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o dzieło, które nie mają uprawnień do urlopu macierzyńskiego.

Warunkiem otrzymania świadczenia będzie zgłoszenie chęci skorzystania z niego w okresie do 3 miesięcy od urodzenia dziecka. Złożenie wniosku po tym czasie nie będzie zupełnie dyskwalifikować z otrzymania świadczenia, ale skróci czas jego wypłacania.

Co ważne, świadczenie ma przysługiwać także rodzicom dzieci urodzonych przed wejściem w życie nowej ustawy. Jeśli przykładowo, dziecko urodzi się 1 października 2015 r., rodzice będą mogli pobierać pieniądze przez 9 kolejnych miesięcy.

Więcej informacji na temat nowego świadczenia rodzicielskiego można uzyskać w dziale „Świadczenia rodzinne – świadczenia pieniężne”.

Wniosek do pobrania:
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego w formacie PDF

801, 2016

„Złotówka za złotówkę” – zmiany w świadczeniach rodzinnych 2016

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Minimalna wartość wypłacanych świadczeń będzie wynosić 20zł.

Przykład: Jeżeli rodzina uprawniona jest do zasiłków i dodatków w kwocie 400zł, a przekroczy kryterium o 300zł, to zostanie jej wypłacone 100zł. Gdyby różnica ta wynosiła 19zł, czyli rodzina przekroczyłaby kryterium o 381zł, to nie otrzymałaby już tego świadczenia.

211, 2015

Aktualizacja plików

W dziale „Pliki do pobrania” zostały zaktualizowane wnioski i oświadczenia.

1008, 2015

Ułatwienia dla osób słabowidzących na stronie MOPS Garwolin

Strona MOPS Garwolin otrzymała funkcję ułatwiającą czytanie dla osób słabowidzących. Usprawnienie strony zwiększa kontrast tekstu oraz pozwala dowolnie zmieniać jego wielkość.
Aby uruchomić alternatywny tryb wyświetlania strony należy kliknąć na symbol lupy znajdujący się w prawym, dolnym rogu przeglądarki:

Następnie osoba odwiedzająca stronę może zwiększyć lub zmniejszyć wielkość tekstu za pomocą ikon „+” oraz „-„, które pojawiły w miejscu ikony lupy, czyli w prawym, dolnym rogu ekranu:

Wyłączenie funkcji i powrót do standardowej wersji strony internetowej następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy w szare tło strony internetowej.